Aktivní uhlí

IMPREGNOVANÉ A NEIMPREGNOVANÉ AKTIVNÍ UHLÍ PRO ADSORPCI PLYNŮ A PAR.

Neimpregnované aktivní uhlí tvořené válcovými granulemi o průměru 3 - 4 mm a délce 4 - 8 mm. Vysoká odolnost proti oděrům, ideální pro adsorpci organických uhlovodíků a zápachů. Vhodné pro opakované reaktivace které zajištujeme.

Impregnované zrnité nebo granulované aktivní uhlí se nasazuje k adsorpci takových plynů a par, které jsou standardním aktivním uhlím adsorbovány velmi málo nebo vůbec. Jedná se o nízkomolekulární a polární látky s nízkou koncentrací a toxickými účinky. Škodlivé plyny se chemicky váží na impregnant v aktivním uhlí (chemisorpce).

Technické údaje

  • ​NEIMPREGNOVANÉ AKTIVNÍ UHLÍ
  • ​IMPREGNOVANÉ AKTIVNÍ UHLÍ
Charakteristika filtru
Aktivní uhlí tvořené válcovými granulemi o průměru 3 – 4 mm a délce 4 – 8 mm. Vysoká odolnost proti oděrům, ideální pro adsorpci organických uhlovodíků a zápachů.
Použití
Adsorpce zápachů, škodlivých plynů.
Oblast nasazení
Pro použití v systémech KS KOPA, KS BD, KS KOPA BIG, KS BD BIG a fi ltračních kazetách.
Skupina č. 1
velmi dobrá adsorpce 20 – 50 % hmotnosti AU. Toluen, xylen, benzín, fenoly, benzen, chloroform, perchloretylen, styren, acetáty, kerosin, terpentýn, zápachy z kuchyní, udíren a masné výroby, škodliviny ze svařování, pachy z ČOV, tělesné pachy, škodliviny z lepení a pájení, rozpouštědla, tabákový kouř, nemocniční pachy, dezinfekční prostředky, benzol
Skupina č. 2
dobrá adsorpce 10 – 18 % hmotnosti AU. Éter, anestetika, aceton, methylalkohol, fosgen, acetáty, smogové plyny.
Skupina č. 3
velmi malá adsorpční schopnost 3 – 8 % hmotnosti AU. Akrolein, etan, propan, etylén, chlor, metan, čpavek, formaldehyd, oxid uhličitý.
Pozn.: je nutné nasadit speciální impregnované AU. Reaktivace aktivního uhlí Provádíme reaktivaci aktivního uhlí - nasycené aktivní uhlí standardu SC 40 je přepracováno v rotační protiproudé peci při postupném nárůstu teploty z 20 na 830 °C a době zdržení cca 30 minut, což jsou podobné podmínky jako při výrobě aktivního uhlí. Aktivačním médiem je vodní pára a spaliny plynu. Při této technologické operaci dochází postupně k vysušení, tepelné desorpci těkavějších naadsorbovaných látek a aktivaci (obnově) vnitřního
povrchu na 92–100 %, vyjímečně i přes 100 % (dodatečné zreagování amorfního podílu uhlíku) z původní hodnoty. Provozní teplota je dostatečná k tomu, aby došlo k pyrolýze i netěkavých organických látek. Na zařízení je možno reaktivovat AU nasycené
např. polymerizujícími látkami, siloxany, chlorovanými uhlovodíky apod.
Tento postup reaktivace má značné kvalitativní výhody oproti ostatním technologiím (např. termická desorpce 250–350 °C), kdy při nižších teplotách nedochází ke znovuobnovení aktivního povrchu.
Po zpracovatelské operaci vznikne reaktivované aktivní uhlí kvalitativního standardu SC 40. Druhotný produkt, kterým je paroplynová fáze obsahující desorbované látky a spaliny, je ekologicky likvidován a to mechanickou filtrací, spálením a alkalickou a kyselou
vypírkou. Tyto změny lze stanovit jako obecné snížení hmotnosti AU o asi 25 % oproti nasycenému AU.
Tyto změny lze stanovit jako snížení sypné hmotnosti aktivního uhlí, cca z 0,6 t/m3 na 0,5 t/m3 a obnovení aktivního povrchu - stanovení hodnoty jodového čísla nebo absorpční izotermy.
Koeficient výtěžnosti: 0,75–0,85
Koecient nelze předem stanovit, protože tento je závislý na:
• jímavosti použitého sorbentu
• chemickém složení zachycovaných látek
• stupni nasycenosti sorbetu
Charakteristika filtru
Impregnované zrnité nebo granulované aktivní uhlí se nasazuje k adsorpci takových plynů a par, které jsou standardním aktivním uhlím adsorbovány velmi málo nebo vůbec. Jedná se o nízkomolekulární a polární látky s nízkou koncentrací a toxickými účinky. Složitou
chemickou reakcí škodlivé látky s impregnantem dochází k odstraňování látky ze vzduchu – škodlivé plyny se chemicky váží na impregnant v aktivním uhlí (chemisorpce). Musí-li se současně v jednom zařízení odlučovat různé škodlivé látky, je třeba navrhnout
vícestupňové filtrační zařízení s různě impregnovaným aktivním uhlím.
Oblast nasazení
Pro použití v systémech KS KOPA, KS-BD, KS KOPA BIG, KS BD BIG.
Likvidace
Ekologická likvidace dle platných norem a zákonů.

Stažení

informace o produktu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112