KVALITA A ENVIRONMENT

Výhody filtrů TROX KS Filter


  • Nejvyšší kvalita dle ISO 9001 a ISO 14001
  • Produkty podložené certifikáty a technickými listy
  • Ověření parametrů ve vlastní zkušební laboratoři
  • Dodávka atypických rozměrů
  • Dodávky včetně servisu a montáže


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Součástí naší firemní filosofie je poskytnout zákazníkovi kompletní péči také o použité filtry. Provádíme ekologickou likvidaci použitých filtrů skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách odpadu.

V srpnu 2000 jsme získali koncesní listinu pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a můžeme tak našim zákazníkům nabídnout veškerou potřebnou administrativní podporu pro každý konkrétní případ odvozu použitých filtrů.

V lednu 2006 naše společnost získala Certifikát dle normy ČSN EN ISO 14001:2005, což je pro naše zákazníky zárukou nejvyšší kvality péče o životní prostředí.

Zabezpečíme likvidaci odpadu pod katalogovým číslem O 150203 a 040222 (na základě novely č. 185/2001 zákona o odpadech ) a také likvidaci nebezpečného odpadu pod kat. číslem 150 202 N (filtrační materiály).

Tyto služby provádíme na klíč, tj. včetně odvozu použitých filtrů z objektu (naše vozy mají povolení ADR k přepravě NZ odpadu) a včetně evidence množství odpadu společně s vystavením příslušných zákonem stanovených listů o přepravě a likvidaci odpadu.

POLITIKA KVALITY TROX KS FILTER S.R.O.


Vrcholové vedení TROX KS Filter s.r.o. vyhlašuje tuto politiku kvality:

Naše dodávky musí zcela a plně zajistit smluvní požadavky i zjištěné očekávání zákazníka: detailně a všestranně posuzovat požadavky zákazníka při přezkoumání smlouvy, včasně a důsledně vyjasnit všechny nejasnosti při posuzování smlouvy, přesně přenést všechny požadavky zákazníka do výrobních dokumentovaných informací, dodržovat odsouhlasené termíny plnění, v případě jejich ohrožení včasně řešit se zákazníkem.

Zákazník se může vždy spolehnout na kvalitu a spolehlivost našich produktů: dodržovat písemné postupy a předpisy, provádět ověřování produktů v souladu s výrobními a inspekčními plány, používat kalibrovaná a ověřovaná měřidla, aktivně řešit problémy kvality na všech stupních řízení, pracovat s nulovou chybou, kontrolovat svou vlastní práci a návazného zaměstnance chápat jako svého "zákazníka", vzájemné a účinné vyměňování informací mezi úseky a jednotlivými zaměstnanci.

Vzdělání a technická schopnost je hlavní hodnotou našich zaměstnanců: dokonale znát odborné předpisy a technologické postupy, neustále zvyšovat své znalosti v oblasti filtračních materiálů a technologií a aplikovat je v praxi, rozšiřovat managerské a jazykové schopnosti, osobní angažovanost při neustálém zlepšování integrovaného manažerského systému (IMS).

Pro realizaci cílů vrcholového vedení TROX KS Filter s.r.o. jsme aktualizovali systém managementu kvality na IMS, který je především zaměřen na prevenci a na předcházení neshodám od přezkoumání smlouvy až po expedici produktů a služeb, měření výkonnosti procesů a zajišťování zpětné vazby pro hodnocení spokojenosti zákazníka a neustálé zlepšování procesů. Zaměření z hlediska environmentu popisuje environmentální politika. Zavedený integrovaný manažerský systém je v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a je vrcholovým vedením soustavně sledován a pravidelně vyhodnocován z hlediska implementace a účinnosti.

Pro zabezpečení funkčnosti integrovaného manažerského systému se vrcholové vedení TROX KS Filter a.s. plně zavazuje: zabezpečit potřebné finanční, materiální a personální podmínky, pracovní prostředí a organizační podmínky zabezpečit požadované vzdělání a kvalifikaci všem zaměstnancům, poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni zaměstnanci byli schopni plnit požadavky této politiky.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance TROX KS Filter s.r.o. a je komunikována jasně v celé společnosti. Vedení poskytne účinnou pomoc a školení všude tam, kde bude indikována potřeba k úspěšnému zajištění naplnění této politiky.

Vedení společnosti si uvědomuje nutnost neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného manažerského systému, a proto vytváří podmínky pro identifikaci procesů uvnitř společnosti a řídí a uplatňuje procesy, nutné pro dosažení plánovaných výsledků. Plnění požadavků a neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného manažerského systému je pro vedení společnosti trvalým závazkem.

Vrcholové vedení TROX KS Filter s.r.o. prohlašuje, že integrovaný manažerský systém podle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 je v TROX KS Filter s.r.o. zaveden, účinně implementován a řídí se Příručkou integrovaného manažerského systému.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA TROX KS FILTER S.R.O.

Společnost TROX KS Filter s.r.o.. je výrobcem a dodavatelem vzduchových filtrů pro klimatizaci a větrání ve třídách filtrace G2 - U17. Ochrana a tvorba životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování, patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti. Pro jejich splnění přijímá vedení TROX KS Filter s.r.o. tyto zásady:

Na základě pravidelného hodnocení úrovně znečisťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí.

Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií.

Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností dodržovat platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.

Závazné povinnosti týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování.

Při výběru externích poskytovatelů materiálů, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí.

Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí.

Vrcholové vedení se zavazuje dodržovat všechny legislativní a jiné požadavky relevantní pro společnost TROX KS Filter s.r.o..

Vrcholové vedení se zavazuje veškeré procesy a činnosti neustále zlepšovat.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112